Psychoterapie v Brně

Psychoterapie v Brně je nestátní soukromou praxí bez smluv se zdravotními pojišťovnami.

 PhDr. Veronika Buchtová

JSEM - empatická, smýšlející, vyhledávající blízké a emočně naplněné vztahy. A také proto jsem si vybrala vlastní nikoliv pouze povolání, avšak spíše poslání - být psychologem (ve zdravotnictví). Ve zdravotnictví proto, že před vlastní pomocí lidem, ať již s duševní či bez duševní potíže, jsem považovala za bazální získat znalost a zkušenost v oblasti nemoci. Jsem také - matkou, manželkou, sestrou, přítelkyní, vedle toho ráda zastávám roli průvodce, znalce, příp. přednášející.

 Praxi ve zdravotnictví vykonávám na akreditovaných zdravotních zařízeních od roku 2010, v letech 2010-2016 jsem absolvovala praktické podmínky předatestačního vzdělávání Klinický psycholog. Zakončila jsem své vzdělání atestací v roce 2018.

V soukromé praxi pracuji většinově s dospělými klienty, avšak v rámci poradenství mohu nabídnout služby i dospívajícím, příp.dětským klientům (toto však dle domluvy a problematiky).

Při rozhovorech s klienty uplatňuji užší získanou odbornou specializaci - tzv. Aplikovanou psychoanalytickou psychoterapii, ke které jsem získala certifikát sebezkušenosti a teoretického vzdělávání v institutu IAPSA. Avšak techniku a způsob práce volím vždy dle možností a potřeb klientů (může se jednat o konzultaci, odborné poradenství, podporu, ujištění, doporučení, práci se sny, párová sezení, práci na asertivitě, porozumění vlastnímu problému vhledem a dal.).

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Rigorózní řízení z Klinické psychologie jsem zakončila taktéž tady.

Mé zkušenosti ze zdravotního prostředí jsou převážně z oddělení Fakultní nemocnice Plzeň - konkrétně oddělení neurochirurgie a neonatologie. A v posledních letech z onkologické kliniky v Brně. Současně i v rámci těchto úvazků mne v rámci krizových intervencí a později systematických psychoterapií vyhledali i lidé bez somatických či psychiatrických potíží, kteří potřebovali akutně pomoci ve vztazích, byli na vlastním rozcestí, nebo se později chtěli seberozvíjet a tak se lépe a hladčeji poprat se životem.

Ráda pracuji s těmi, jímž je blízké psychologické smýšlení a chtějí rozvíjet vlastní duši a mysl, nebo vztahy s partnerem či dětmi, či být jen více spokojení a naplnění. S těmito se potkávám pravidelně a věnujeme se jejich subjektivním prožitkům, hledáme kreativnější a flexibilnější řešení a životní cesty.

Publikuji v odborných časopisech, vystupuji na konferencích.

Ve své praxi se řídím heslem neustálého seberozvoje, a proto se stále vzdělávám pod vedením odborných supervizorů.

Mou klientelou v Psychoterapii v Brně mohou být pacienti s duševními potížemi, pacienti vyrovnávající se s vážnou tělesnou nemocí a jejich rodiny, ale i lidé bez obou těchto problematik, kteří jsou pouze ve stavu krize, či na rozcestí a potřebují pomoci v momentální situaci. Či lidé věnující se sobě, své spokojenosti a rozvoji.

Techniky, které užívám, jsou: psychologické poradentství, edukace, provázení aj. Psychoanalytické zkušenosti jsou ztěžejním bodem mého smýšlení. 

 

Vysvětlivky:

Psychoterapie: Léčba nemocí psychologickými prostředky (rozhovorem, spojenectvím s psychologem)

Psychoanalytická psychoterapie: prostředek psychologické léčby, který je založen na předpokladu, že existuje vědomí nepoznaný činitel (především dřívější a rané zážitky) ovlivňující naše chování a problémy, tyto jsou postupně v terapii odkrývány 

Supervizní kazuistická práce: spolupráce s kolegy stejného psychologického smýšlení, kde cílem je co možná nejvíce objektivní a pravdivá skutečnost pacientova problému